班級結構

班級及課程結構 (2020-2021)


中一
(四班)

中二
(四班)

中三
(四班)

中四
(四班)

中五
(四班)

中六
(四班)

中國語文

v

v

v

v

v

v

普通話

v

v

v
English Language

v

v

v

v

v

v

數學 / Mathematics

v#

v#

v#

v#

v#

v#

Mathematics(M1/M2)
v

v

v

生活與社會 / Life and Society

v#

v#

v#
通識
v

v

v

地理 / Geography

v#

v#

v#

v

v

v

經濟
v

v

v

中國歷史

v

v

v

v

v

v

基本商業

v

v

v
BAFS(Accounting)        v v v

電腦 / 資訊及通訊科技

v

v

v

v

v

v

科學 / Science

v#

v#

 
生物 / Biologyv#

v#

v#

v#

化學 / Chemistryv#

v#

v#

v#

物理 / Physics v#

v#

v#

v#

視覺藝術

v

v

v

v

v

v

宗教 / 倫理及宗教科

v

v

v

v

v

v

音樂 

v

v

v
體育

v

v

v

v

v

v

v 有開辦課程
#中/英文班